Обява - Инвестиционно предложение

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение съгласно приложение № 2 към чл. 6 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда”: „Търговско откритие и концесия за добив на скално-облицовъчни материали в находище „ПЛАКИ”, с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково”

Публикации
Нови мнения