top of page
Геоложки проучвания
Минно дело - кариери и открити рудници
 • детайлни геоложки проучвания на рудни и нерудни полезни изкопаеми;

 • изготвяне на геоложки доклади за утвърждаване на запаси от подземни богатства;

 • геоложко търсене и прогнозиране;

 • технологични изследвания на полезни изкопаеми;

 • геодезични работи - топографски снимки, едромащабни планове и заснемане на обекти;

 • комплексно минно проектиране за експлоатация на открити минни обекти - кариери и открити рудници;

 • цялостни работни проекти за добив, ликвидация и рекултивация, планове за управление на минните отпадъци;

 • минни календарни планове и графици за експлоатация;

 • концесионни обосновки, анализи и проекти за находища на подземни богатства съгласно ЗПБ;

Добив и преработка на скалнооблицовъчни материали

Добив, преработка и търговия  на гнайс - скалнооблицовъчни плочи в кариери в Източните Родопи - Ивайловград.

 

 • Гнайсите, които добивме са с цветове вариращи от златисто-бежово-червеникав до златисто-бежов и сребърно-сив.

 • Предназначени са за декоративни облицовки и настилки.

 • Изключително здрави и мразоустойчиви, те се използват за облицовки на сгради, пешеходни зони: тротоари, алеи, пътеки, басейни, огради, камини, а в много случаи и за вътрешно декориране.

 • Плочите, които произвеждаме, са с грапава, естествена повърхност. Предлагаме ги както с естествена форма (ненарязани), така и нарязани в стандартни размери.

Услуги

bottom of page